www.ubytovanivmoravskemkrasu.cz
chata Aluška

Závazné všeobecné podmínky

1. Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi zákazníkem (dále jen zájemce) a pronajímatelem se řídí ustanoveními občanského a obchodního zákoníku a níže uvedenými všeobecnými podmínkami, což zákazník stvrzuje odesláním závazné objednávky, která je uveřejněna na internetových stránkách www.ubytovanivmoravskemkrasu.cz. Smluvní vztah vzniká odesláním objednávky služeb a prokázáním zaplacení zálohy. Zákazník odpovídá za pravdivost údajů, které uvádí v objednávce. Případné změny údajů (zejména počtu osob) je zákazník povinen neprodleně oznámit majiteli chaty.


2. Způsob objednávání a placení

První zálohu ve výši 50 % z koncové ceny objednaných služeb hradí zájemce při objednání pobytu. Jejím uhrazením mu vzniká nárok na rezervaci objednaných služeb. Při jejím uhrazení zájemce obdrží emailem potvrzení o zaplacení. Druhou zálohu – částku zbývající do celkové ceny objednaných služeb hradí zájemce nejpozději 1 měsíc před nástupem na pobyt na účet pronajímatele. Po jejím uhrazení obdrží zájemce emailem potvrzení, který jej opravňuje k čerpání objednaných a uhrazených služeb. Při objednání pobytu v době kratší než jeden měsíc před nástupem se hradí obě zálohy současně. Nebude-li druhá záloha v této době uhrazena, nemůžeme garantovat další rezervaci služeb. Případný doplatek za další služby (spotřebovaná energie) hradí zákazník na místě přímo ubytovateli.


3. Odpovědnost a reklamace

Za poskytnutí objednaných služeb i jejich kvalitu a za pravdivost informací ručí pronajímatel. Případné reklamace je zájemce oprávněn uplatňovat pouze v době pobytu. V okamžiku vzniku reklamace musí být proveden zápis mezi zákazníkem a majitelem, a to včetně potvrzení nečerpaných služeb. Tyto doklady musí být součástí reklamace, bez nich nelze reklamaci uplatnit.
Při porušení povinností dle těchto všeobecných podmínek - např. uvedení nepravdivých informací v objednávce (počet osob apod.) může být ubytovatelem na místě požadována finanční kompenzace, případně, nedojde-li k dohodě o finanční kompenzaci, je pronajímatel oprávněn k okamžitému ukončení a vykázání z chaty všech osob, které jsou zde přítomny společně se zájemcem. Obdobně je ubytovatel oprávněn postupovat i v případě opakovaného nebo hrubého porušení povinností daných obecně závaznými právními předpisy (např. poškozování cizího majetku, hrubé narušování nočního klidu).


4. Pojištění

Chata je pojištěna dle obvyklých podmínek pro pojištění nemovitostí (požár apod.). Pojištění se nevztahuje na úmyslné nebo neúmyslné poškození majetku pronajímatele. K tomu doporučujeme před nástupem se nechat pojistit běžným komerčním pojištěním pro dovolenou apod.
  1. Zájemce podpisem smlouvy o nájmu rekreační nemovitosti potvrzuje, že je po dobu pobytu v ní pojištěn z odpovědnosti za způsobenou škodu u kreditního pojišťovacího ústavu a to v takovém rozsahu a výši, aby jakékoli škody jím způsobené na majetku pronajímatele byly tímto pojištěním zcela kryty.
  2. O způsobené škodě bude sepsán, okamžitě po jejím zjištění, škodní protokol, který podepíše zájemce a pronajímatel. V protokolu bude způsobená škoda popsána s určením její předpokládané výše a rozsahu. Protokol bude podepsán oběma stranami a o škodě bude pořízena fotodokumentace.
  3. Zájemce se zavazuje poskytnout pronajímateli maximální součinnost při následném ohlášení škody na pojišťovnu a sanaci následků pojistné události.


5. Stornovací podmínky

Zájemce je oprávněn zrušit objednávku kdykoli před nastoupením pobytu. Objednávku je možné zrušit pouze písemně a to výhradně osobou, která ji podávala a ze stejného emailu. Pro stanovení výše stornopoplatku je rozhodující datum doručení žádosti zaslané zájemcem emailem pronajímateli. Pokud není dodatkem stanoveno jinak, budou zájemci v případě zrušení objednávky účtovány následující stornopoplatky:
    

Tato podmínka se vztahuje i na případné předčasné ukončení pobytu v jeho průběhu a zájemci tímto nevzniká žádný nárok na vrácení částky.


6. Osobní data zákazníka

Zájemce odesláním vyplněné objednávky emailem potvrzuje svůj souhlas s manipulací s jeho osobními daty pro účely evidence ubytovaných, dále pro účely účetnictví ve smyslu daňových zákonů ČR. Pronajímatel se zároveň zavazuje, že neposkytne osobní údaje zájemce třetí straně.


7. Závěrečná ustanovení

Tyto "všeobecné podmínky" nabývají účinnosti dne 1. 6. 2014 a jsou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi zájemcem a pronajímatelem chaty. Zájemce se při pravdivém vyplnění a zaslání objednávky se tímto zavazuje a zároveň potvrzuje, že je s těmito podmínkami seznámen, tyto si přečetl a odesláním objednávky na email pronajímatele na tyto přistupuje a souhlasí s nimi.
  1. Nemovitost a její movité vybavení budou předány dle Seznamu movitého majetku – INVENTÁŘE, který je volně dostupný v budově. Veškerý movitý majetek uvedený v INVENTÁŘI bude předán bez závad, funkční a v pořádku, což obě strany stvrdí podpisem. Pokud bude něco při předání (převzetí) a porovnání soupisu po pobytu chybět či bude rozbité, poškozené či nefunkční, nebo bude odcizeno, tak to uhradí/nahradí zájemce v hotovosti při předání chaty. V případě, že bude škoda vyšší než 5 000,-Kč a nedojde k okamžité dohodě, bude věc řešit Policie ČR.
  2. Uvnitř objektu je přísný zákaz kouření pod pokutou 5 000,-Kč. V případě, že nájemce zjistí porušení tohoto zákazu, je oprávněn zájemce a všechny osoby s ním užívající nemovitost okamžitě vykázat z chaty bez náhrady. Nájemce je oprávněn provést namátkovou kontrolu chalupy v době pronájmu.
  3. Chata se předává i přebírá řádně uklizená a čistá. Úklid provádí vždy ubytovaní zájemci. Pokud bude chalupa předávána v nepořádku, bude si pronajímatel účtovat  500 - 1 000,- Kč.


8. Pobyt

Zahájení pobytu vždy ve 14,00 hod. v prvním dni rezervace převzetím chaty. Ukončení pobytu vždy v 10,00 hod. poslední den rezervace předáním chaty.


9. Odpovědnost

Pronajímatel neodpovídá za vzniklé škody, poničení či odcizení, všem osobám při jejich pobytu na chatě. Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, ztráty, zranění či jiné újmy osob užívajících chatu. Pobyt a pohyb osob po celé nemovitosti a ve všech jejich prostorách, také na pozemcích s ní souvisejících je výhradně na vlastní nebezpečí všech osob a na jejich plnou odpovědnost, s výjimkou případů, prokazatelně zaviněných pronajímatelem.
 

Rezervace ubytování

+420 776 825 262
info@ubytovanivmoravskemkrasu.cz

Obsazenost

< duben 2020 >
Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Lokalita

Sloup 22 (ev.č.), okr. Blansko

GPS souřadnice

49°24'52.355"N, 16°43'55.687"E

mapa
2014 Copyright chata Aluška | Design by Martin Jelínek